An tÚll

T?? sc?¦il??n na 'gam le h-insint d?®ibhse,
C??rsa?? sp?®irt agus comhr?? d??,
Úll bre?? gleoite do chuireas I mo ph?®ca,
'S ni bhfuaras romham ach pr??t??n s??l.

Curfa
Ó mo thuirse mar shileann mo sh??ile,
Indiadh an ??ll ud a bh?? br?¦a bu??,
An ?®ig-bhean uasal bh?? t'reis ?¦ thabhairt domh,
'S do thabhairfinn p??nt ar ?¦ bhlaiseadh ar??s.

Do shi??lais Cl?¦ire agus Carraig Aonair,
Cuanta B?¦ara bhi romham sa tsl??,
Puinte na nGr?¦ige 'gus na nDorsa?? Maola,
An fhiach 's an lao taobh amuigh de Bhaoi.

Curfa

Do shi??lais Cualach mar a bh??os buartha
An pharoiste thuaidh a 's na hAdhra??,
San oile??n Muarseadh d'inis dom buachaill
Nach bhf??ilghinn a thuairisc go dt?¦inn thar snaidhm.

Curfa

Do shi??il??os Co??bh agus Baile na M?®na,
Cathair T??n T?®ime 'gus Inis Seirc??n,
Soir ar a ch?®sta sea d'inis domh str?®inse,
Go rabh s?¦ 'na sheo acu ar Sr??id N?¦idin.

Curfa