Dheanainn Sugradh

Dheanainn s??gradh ris an nigh'n dubh
'n deidh dhomb ?¦irigh as a 'mhadainn
dheanainn s??gradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn s??gradh ris a' ghruagaich
nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal

Dheanainn s??gradh ris an am d??sgadh
'n am na si??il a bhith 'gham pasgadh

Di-Luain an d?¦idh Di-Domhnaich
dh'fhalbh sinn le se?°naid a Arcaibh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
's i cur still a grunnd an aigeil

Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
muir ma guallain fuaim is fead oirr

Null ma Chaolas na R?°imh
b'fheudar dhuinn am b?°m a leaiseadh

Null ma chaolas na Fraing
maide 'na l?¤imh 's gaoth 'gha greasad

Dh'fheumadh p?°rsan thigh'n a b??th dhith
ged a bhiodh e cr??n an cairteal

Ged a bhiodh e cr??n an ?°irleach
Dh'fheumadh p?°rsan dheth thigh'n dhachaidh

Dh?¦anfainn s??gradh leis an gcail??n dubh
tar ?¦is dom ?¦ir?? ar maidlin
dheanainn s??gradh leis an gcail??n dubh

Dh?¦anfainn s??gradh leis an mbroinneal
nuair a bheadh an pobal ina gcodladh

Dh?¦anfainn s??gradh in am d??isthe
is in am na seolta a bheith ?? bhfilleadh

D?¦ Luain tar ?¦is D?¦ Domhnaigh
d'infomar le Sin?¦ad as Inse Orc

Bhi muir ghorm ag rith faoina coinc??n
is ?? ag baint steall as grinneall na farraigem?®ire

C??rsa ?? cheangal is c??rsa ?? scaoileadh
muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi

Sall faoi chaol na R?®imbe
ba gh?? d??inn an bumaille a fhast??

Sall faoi chaol na Fraince
bhi s?? faoi sti??ir agus an ghaoth ?? tiom??int

Ni raibh t?¦ad ba gh?? a splaghs??il
ar mo mhaighdean as a teacht abhaille

Nior mbiste f?¦ir??n a theatcht ?®n siopa di
ri?? d?? mbeadh s?¦ cor?®in an cheathr??

Fi?? d?? mbeadh s?¦ cor?®in an t-orlach
nior mbiste f?¦ri??n di a theacht abhaille