An Gabhar Ban (The White Goat)

Sa tsean ghleann thiar a bhi s?? raibh
Go dt?? gur fh??s na hadharc' uirthi
Bliain is c?¦ad is corradh laethe
Go dt??inig an aois go tr?¦an uirthi
Bhi s?? gcr?® bheag ins an cheo
Go dt??inig feil'Eoin is gur ?¦alaigh s??
Thart an r?®d san bealach m?®r
Gur lean a t?®ir go gear uirthi.

Ni raibh nduine ar a t?®ir ach Donnch?? ?®g
Is d'ith s?? an l?®n san t-anlann air
Ni raibh aige ina dhorn ach ceap t??ine m?®r
Agus leag s?¦ anuas ?®n arradh ??
Nuair a chuala an gabhar b??n go raibh s?? ar l??r
Thug s?? l?¦im chun t??rrth??la
Thug s?? r??s 's ni raibh s?? s??sta
Is leag s?? sp??on an t??illi??ra.

Chomh cruinn le r?®n gur th?®g s?? feoil
Gan pis gan m?®r??n d?¦ibhirce
Ach d'ith s?? cib agus barr an fhraoich
Sl??nl??s min is craobh?®gai
Draoin is dreas is cuilcann glas
Gach n?? ar dhath na h-??inleoga
Cuthar??n sl?¦ibhe, duilli??r f?¦ile
Caora sr?¦ana agus blains?¦ogai.

Chuaigh s?? dh??ol cios le Caift??n Spits
Is chraethnaigh a croi go dtr?¦igf?? ??
Chaith s?? an o??che ar bheag??n bidh
Mar nd??il is go geasfa?? f?¦ar uirthi
D'Fan s?? 'a ?®iche i dt?®in Ros Coill
Is chaith s?? ?¦ go pl?¦is??ra
Go dt??inig an slua ar maidin go luath
Is thug siad amach as E'irinn ??.